• I Etap dokumentacji STEŚ-R

  Wykonawca dokumentacji projektowej przekazał Zamawiającemu opracowanie Etap I Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R).
  W chwili obecnej dokumentacja podlega procedurze odbiorowej. Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) działającego przy gdańskim Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad planowane jest na listopad br.

 • Trwające prace projektowe

  Wystąpiliśmy do 18 instytucji o opinie do proponowanych wariantów przebiegu obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21. W chwili obecnej trwają prace projektowe związane z uszczegóławianiem wariantów zaprezentowanych podczas drugiej tury spotkań informacyjnych. Poddane one zostaną dokładnej analizie w ramach I etapu studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ), biorąc pod uwagę liczne kryteria (techniczne, społeczne, środowiskowe, ruchowe i ekonomiczne).
  Zakończenie prac projektowych w ramach I etapu STEŚ planowane jest na III kwartał 2023r.
  Wybór najbardziej optymalnego przebiegu obwodnicy do realizacji zostanie dokonany przez Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) działającą przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Następnie dla wariantu wybranego przez KOPI zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 • Składanie opinii co do opracowanych wariantów lokalizacyjnych obwodnicy

  Szanowni Państwo,

  poniżej umieszczamy formularz przeznaczony do składania opinii co do opracowanych wariantów lokalizacyjnych Obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21.

  Dla zachowania zasad transparentności procesu opiniowania przedstawionych rozwiązań projektowych prosimy o wypełnienie formularza przez osoby pełnoletnie, których inwestycja bezpośrednio dotyczy, tj. zamieszkujących lub posiadających tytuł prawny do nieruchomości na terenie następujących miejscowości: Bolesławice, Reblinko, Bierkowo, Bierkowo Osiedle, Strzelino, Strzelinko, Włynkówko, Włynkowo, Korzec, Bydlino, Swochowo, Siemianice, Bukówka, Żydzino, Jezierzyce, Jezierzyce Osiedle, Grąsino, Redzikowo, Redzikowo Osiedle, Wielogłowy oraz w zachodniej części miasta Słupska (obszar od istniejącej drogi krajowej nr 21 do zachodniej granicy miasta).

   Opinię można przesłać w formie pisemnej w terminie do dnia 20.09.2021 r.:

  • pocztą na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,

           ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk lub

                 z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Obwodnica Słupska i Kobylnicy w ciągu DK21”

  albo przekazać osobiście przedstawicielom GDDKiA, EUROPROJEKT GDAŃSK podczas spotkania informacyjnego w miejsc. Bierkowo lub Siemianice.

  Osoby nie spełniające ww. kryterium zachęcamy do składania ogólnych opinii co do przedstawionych rozwiązań projektowych w zwykłej korespondencji kierowanej do Oddziału w Gdańsku GDDKiA (również w powyżej wskazanym terminie).

 • Nowe spotkania informacyjne

  Szanowni Państwo,

  na początku września br. planujemy zorganizować jeszcze dwa spotkania informacyjne z Państwem, których celem będzie:

  • przedstawienie wniosków wynikających z korespondencji otrzymanej od Państwa po spotkaniach informacyjnych z czerwca br.,
  • zaprezentowanie skorygowanych przebiegów obwodnicy (nowych wariantów 1, 2 i 3),
  • omówienie uwarunkowań związanych z tymi przebiegami trasy,
  • wysłuchanie Państwa opinii co do prezentowanych rozwiązań.

  W trakcie spotkania oraz po nim (w wyznaczonym terminie) będą mogli Państwo również w formie pisemnej przedstawić swoją opinię co do zaprezentowanych rozwiązań projektowych.

  Zaplanowane terminy spotkań:

  • 06.09.2021 r. godz. 17 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemianicach, ul. Słupska 42
  • 07.09.2021 r. godz. 17 – Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Bierkowie, ul. Grodzka 89

  Spotkania odbędą się w miejsc. Bierkowo i Siemianice, gdyż (i) warianty w korytarzu zachodnim i wschodnim na ok. 90% długości trasy przebiegają przez teren gminy Słupsk oraz (ii) miejscowości te zlokalizowane są najbliżej centralnej części korytarza zachodniego i wschodniego.

  Zapraszamy do udziału w spotkaniach mieszkańców oraz osoby posiadające nieruchomości na terenie gminy Słupsk, Kobylnica, Ustka, Damnica oraz miasta Słupsk.

 • Warianty lokalizacyjne obwodnicy po spotkaniach informacyjnych

  Szanowni Państwo,

  nawiązując do wpisu z dnia 16 sierpnia br., przedstawiamy niniejszym Państwu przebiegi trzech wariantów lokalizacyjnych Obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21.

  Wypracowane warianty trasy stanowią efekt przeprowadzonych w czerwcu br. spotkań informacyjnych dla mieszkańców gmin Słupsk, Kobylnica, Ustka, Damnica oraz Miasta Słupsk. Uwzględniają one możliwe do wprowadzenia do projektu uzasadnione potrzeby społeczne wyrażone w opiniach przesłanych do Oddziału w Gdańsku GDDKiA, biorąc pod uwagę w szczególności aspekty techniczne i formalno-prawne.

  W efekcie powstały dwa warianty zachodnie oraz jeden wariant wschodni, tj.:

  • nowy wariant 1 o długości 8,57 km,
  • nowy wariant 2 o długości 10,30 km,
  • nowy wariant 3 o długości 15,47 km.

  Jednocześnie opracowaliśmy łączniki pomiędzy wariantami w korytarzu zachodnim, które umożliwiają wybór do realizacji ich kombinacji, tj. nowy wariant 1 + przejście w nowy wariant 2 albo nowy wariant 2 + przejście w nowy wariant 1.

  Przyjęte przez nas przebiegi wariantów obwodnicy uwzględniają liczne postulaty wyrażone w przesłanych opiniach, w szczególności:

  korytarz zachodni:

  1. Odsunięto obwodnicę od miejsc. Bolesławice.
  2. Odsunięto obwodnicę od miejsc. Bierkowo oraz Osiedla Bierkowo.
  3. Ominięto tereny inwestycyjne firmy Euro-Industry Sp. z o.o. w Bierkowie.
  4. Ograniczono przejście przez miejsc. Strzelino do jednego wariantu.
  5. Wypracowano wariant przebiegu obwodnicy kończący się w miejsc. Włynkówko (nowy wariant 1), który stanowi alternatywę dla przejścia przez miejsc. Strzelino realizowanego przez nowy wariant 2.
  6. Znacznie ograniczono kolizje z terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową na odcinku od miejsc. Strzelino do miejsc. Bydlino.
  7. Zrezygnowano z obejścia miejsc. Bydlino.

  korytarz wschodni:

  1. Ominięto tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową w miejsc. Siemianice.
  2. Odsunięto obwodnicę od miejsc. Swochowo.
  3. Odsunięto obwodnicę od miejsc. Włynkowo.
  4. Ograniczono ingerencję obwodnicy w miejsc. Bydlino.

  Przebiegi poszczególnych wariantów lokalizacyjnych obwodnicy prezentują materiały graficzne zamieszczone w sekcji „Mapy przebiegu drogi”.

 • Po spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami

  Szanowni Państwo,

  dziękujemy za opinie zgłoszone przez Państwa w zakresie zaproponowanych przez nas wariantów przebiegu Obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21.

  W korespondencji skierowanej do Oddziału w Gdańsku GDDKiA wypowiedziało się ponad tysiąc osób i podmiotów (indywidualne opinie mieszkańców, firm i samorządów oraz opinie zbiorcze podpisane przez grupy osób).

  Wszystkie opinie zostały dokładnie przeanalizowane przez projektantów oraz przedstawicieli Oddziału w Gdańsku GDDKiA.

  W najbliższych kilku tygodniach przedstawimy Państwu za pośrednictwem niniejszej strony internetowej korekty wariantów przebiegu trasy, które są możliwe do wprowadzenia biorąc pod uwagę względy techniczne i formalno-prawne. Korekty będą uwzględniać możliwe do wprowadzenia do projektu uzasadnione potrzeby społeczne wyrażone w przekazanych opiniach. Obecnie pracujemy nad tymi korektami przebiegu trasy.

  W efekcie przedstawimy Państwu trzy warianty przebiegu obwodnicy, które zostaną poddane przez biuro projektów dokładnej analizie w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ), biorąc pod uwagę liczne kryteria (techniczne, społeczne, środowiskowe, ruchowe i ekonomiczne).

  Zakończenie prac projektowych w ramach STEŚ planowane jest na II kwartał 2022 r.

  Wybór najbardziej optymalnego przebiegu obwodnicy do realizacji zostanie dokonany przez Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) działającą przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Następnie, dla wariantu wybranego przez KOPI, zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.