• I Etap dokumentacji STEŚ-R

  Wykonawca dokumentacji projektowej przekazał Zamawiającemu opracowanie Etap I Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R).
  W chwili obecnej dokumentacja podlega procedurze odbiorowej. Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) działającego przy gdańskim Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad planowane jest na listopad br.

 • Trwające prace projektowe

  Wystąpiliśmy do 18 instytucji o opinie do proponowanych wariantów przebiegu obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21. W chwili obecnej trwają prace projektowe związane z uszczegóławianiem wariantów zaprezentowanych podczas drugiej tury spotkań informacyjnych. Poddane one zostaną dokładnej analizie w ramach I etapu studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ), biorąc pod uwagę liczne kryteria (techniczne, społeczne, środowiskowe, ruchowe i ekonomiczne).
  Zakończenie prac projektowych w ramach I etapu STEŚ planowane jest na III kwartał 2023r.
  Wybór najbardziej optymalnego przebiegu obwodnicy do realizacji zostanie dokonany przez Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) działającą przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Następnie dla wariantu wybranego przez KOPI zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 • Składanie opinii co do opracowanych wariantów lokalizacyjnych obwodnicy

  Szanowni Państwo,

  poniżej umieszczamy formularz przeznaczony do składania opinii co do opracowanych wariantów lokalizacyjnych Obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21.

  Dla zachowania zasad transparentności procesu opiniowania przedstawionych rozwiązań projektowych prosimy o wypełnienie formularza przez osoby pełnoletnie, których inwestycja bezpośrednio dotyczy, tj. zamieszkujących lub posiadających tytuł prawny do nieruchomości na terenie następujących miejscowości: Bolesławice, Reblinko, Bierkowo, Bierkowo Osiedle, Strzelino, Strzelinko, Włynkówko, Włynkowo, Korzec, Bydlino, Swochowo, Siemianice, Bukówka, Żydzino, Jezierzyce, Jezierzyce Osiedle, Grąsino, Redzikowo, Redzikowo Osiedle, Wielogłowy oraz w zachodniej części miasta Słupska (obszar od istniejącej drogi krajowej nr 21 do zachodniej granicy miasta).

   Opinię można przesłać w formie pisemnej w terminie do dnia 20.09.2021 r.:

  • pocztą na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,

           ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk lub

                 z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Obwodnica Słupska i Kobylnicy w ciągu DK21”

  albo przekazać osobiście przedstawicielom GDDKiA, EUROPROJEKT GDAŃSK podczas spotkania informacyjnego w miejsc. Bierkowo lub Siemianice.

  Osoby nie spełniające ww. kryterium zachęcamy do składania ogólnych opinii co do przedstawionych rozwiązań projektowych w zwykłej korespondencji kierowanej do Oddziału w Gdańsku GDDKiA (również w powyżej wskazanym terminie).

 • Nowe spotkania informacyjne

  Szanowni Państwo,

  na początku września br. planujemy zorganizować jeszcze dwa spotkania informacyjne z Państwem, których celem będzie:

  • przedstawienie wniosków wynikających z korespondencji otrzymanej od Państwa po spotkaniach informacyjnych z czerwca br.,
  • zaprezentowanie skorygowanych przebiegów obwodnicy (nowych wariantów 1, 2 i 3),
  • omówienie uwarunkowań związanych z tymi przebiegami trasy,
  • wysłuchanie Państwa opinii co do prezentowanych rozwiązań.

  W trakcie spotkania oraz po nim (w wyznaczonym terminie) będą mogli Państwo również w formie pisemnej przedstawić swoją opinię co do zaprezentowanych rozwiązań projektowych.

  Zaplanowane terminy spotkań:

  • 06.09.2021 r. godz. 17 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemianicach, ul. Słupska 42
  • 07.09.2021 r. godz. 17 – Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Bierkowie, ul. Grodzka 89

  Spotkania odbędą się w miejsc. Bierkowo i Siemianice, gdyż (i) warianty w korytarzu zachodnim i wschodnim na ok. 90% długości trasy przebiegają przez teren gminy Słupsk oraz (ii) miejscowości te zlokalizowane są najbliżej centralnej części korytarza zachodniego i wschodniego.

  Zapraszamy do udziału w spotkaniach mieszkańców oraz osoby posiadające nieruchomości na terenie gminy Słupsk, Kobylnica, Ustka, Damnica oraz miasta Słupsk.

 • Warianty lokalizacyjne obwodnicy po spotkaniach informacyjnych

  Szanowni Państwo,

  nawiązując do wpisu z dnia 16 sierpnia br., przedstawiamy niniejszym Państwu przebiegi trzech wariantów lokalizacyjnych Obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21.

  Wypracowane warianty trasy stanowią efekt przeprowadzonych w czerwcu br. spotkań informacyjnych dla mieszkańców gmin Słupsk, Kobylnica, Ustka, Damnica oraz Miasta Słupsk. Uwzględniają one możliwe do wprowadzenia do projektu uzasadnione potrzeby społeczne wyrażone w opiniach przesłanych do Oddziału w Gdańsku GDDKiA, biorąc pod uwagę w szczególności aspekty techniczne i formalno-prawne.

  W efekcie powstały dwa warianty zachodnie oraz jeden wariant wschodni, tj.:

  • nowy wariant 1 o długości 8,57 km,
  • nowy wariant 2 o długości 10,30 km,
  • nowy wariant 3 o długości 15,47 km.

  Jednocześnie opracowaliśmy łączniki pomiędzy wariantami w korytarzu zachodnim, które umożliwiają wybór do realizacji ich kombinacji, tj. nowy wariant 1 + przejście w nowy wariant 2 albo nowy wariant 2 + przejście w nowy wariant 1.

  Przyjęte przez nas przebiegi wariantów obwodnicy uwzględniają liczne postulaty wyrażone w przesłanych opiniach, w szczególności:

  korytarz zachodni:

  1. Odsunięto obwodnicę od miejsc. Bolesławice.
  2. Odsunięto obwodnicę od miejsc. Bierkowo oraz Osiedla Bierkowo.
  3. Ominięto tereny inwestycyjne firmy Euro-Industry Sp. z o.o. w Bierkowie.
  4. Ograniczono przejście przez miejsc. Strzelino do jednego wariantu.
  5. Wypracowano wariant przebiegu obwodnicy kończący się w miejsc. Włynkówko (nowy wariant 1), który stanowi alternatywę dla przejścia przez miejsc. Strzelino realizowanego przez nowy wariant 2.
  6. Znacznie ograniczono kolizje z terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową na odcinku od miejsc. Strzelino do miejsc. Bydlino.
  7. Zrezygnowano z obejścia miejsc. Bydlino.

  korytarz wschodni:

  1. Ominięto tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową w miejsc. Siemianice.
  2. Odsunięto obwodnicę od miejsc. Swochowo.
  3. Odsunięto obwodnicę od miejsc. Włynkowo.
  4. Ograniczono ingerencję obwodnicy w miejsc. Bydlino.

  Przebiegi poszczególnych wariantów lokalizacyjnych obwodnicy prezentują materiały graficzne zamieszczone w sekcji „Mapy przebiegu drogi”.

 • Po spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami

  Szanowni Państwo,

  dziękujemy za opinie zgłoszone przez Państwa w zakresie zaproponowanych przez nas wariantów przebiegu Obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21.

  W korespondencji skierowanej do Oddziału w Gdańsku GDDKiA wypowiedziało się ponad tysiąc osób i podmiotów (indywidualne opinie mieszkańców, firm i samorządów oraz opinie zbiorcze podpisane przez grupy osób).

  Wszystkie opinie zostały dokładnie przeanalizowane przez projektantów oraz przedstawicieli Oddziału w Gdańsku GDDKiA.

  W najbliższych kilku tygodniach przedstawimy Państwu za pośrednictwem niniejszej strony internetowej korekty wariantów przebiegu trasy, które są możliwe do wprowadzenia biorąc pod uwagę względy techniczne i formalno-prawne. Korekty będą uwzględniać możliwe do wprowadzenia do projektu uzasadnione potrzeby społeczne wyrażone w przekazanych opiniach. Obecnie pracujemy nad tymi korektami przebiegu trasy.

  W efekcie przedstawimy Państwu trzy warianty przebiegu obwodnicy, które zostaną poddane przez biuro projektów dokładnej analizie w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ), biorąc pod uwagę liczne kryteria (techniczne, społeczne, środowiskowe, ruchowe i ekonomiczne).

  Zakończenie prac projektowych w ramach STEŚ planowane jest na II kwartał 2022 r.

  Wybór najbardziej optymalnego przebiegu obwodnicy do realizacji zostanie dokonany przez Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) działającą przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Następnie, dla wariantu wybranego przez KOPI, zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 • Konsultacje społeczne

  W związku z prowadzonymi pracami nad przygotowaniem dokumentacji dla obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21 serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne. Projektanci przedstawią możliwe warianty przyszłej obwodnicy oraz odpowiedzą na pytania zainteresowanych mieszkańców. Na miejscu oraz po spotkaniu (w wyznaczonym terminie) będzie można składać wnioski z uwagami do poszczególnych wariantów. Trasa powstaje w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. 

  Harmonogram spotkań: 

  • miasto Słupsk – 16 czerwca br., godz. 17, Urząd Miasta Słupska, pl. Zwycięstwa 3, II piętro, sala 211 
  • gmina Słupsk – 17 czerwca br., godz. 17, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemianicach, ul. Słupska 42 
  • gmina Kobylnica – 21 czerwca br., godz. 17, Szkoła Podstawowa w Kobylnicy, ul. Główna 63 
  • gmina Ustka – 22 czerwca br., godz. 17, Świetlica wiejska w Machowinie, Machowino 2 
  • gmina Damnica – 23 czerwca br., godz. 17, Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy, ul. Witosa 13 
  Obw.-Slupska-os_2020.06.15-orientacja