OPIS INWESTYCJI

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odział w Gdańsku planuje budowę obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21. Początek planowanej drogi zlokalizowany jest na istniejącej południowej obwodnicy Słupska w ciągu drogi ekspresowej S6, a koniec w okolicy miejscowości Bydlino na północ od miasta Słupsk. Planowana budowa ma na celu odciążenie miasta Słupsk i miejscowości Kobylnica od ruchu tranzytowego, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie komfortu podróży. Inwestycja przewidywana jest do realizacji w systemie Projektuj i buduj (lata 2025 – 2028). Trasa powstaje w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

 1. Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego

Do podstawowych celów przedmiotowej inwestycji należą:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej, zapewniającego usprawnienie dalekobieżnego ruchu drogowego o adekwatnych prędkościach podróżnych,
 • dostosowanie parametrów technicznych drogi do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu,
 • odciążenie miasta Słupsk i miejscowości Kobylnica od ruchu tranzytowego,
 • dostosowanie parametrów technicznych drogi do obowiązujących warunków technicznych dla klasy GP o prędkości projektowej 100 km/h,
 • geometryczno-wysokościowe rozwiązanie przecięć z drogami poprzecznymi,
 • poprawa warunków ruchu oraz bezpieczeństwa drogowego w rejonie inwestycji,
 • poprawa warunków środowiskowych mieszkańców sąsiedztwa istniejącego odcinka drogi krajowej.
 1. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa pomorskiego, powiat słupski, gmina Kobylnica oraz gmina wiejska Słupsk.

 1. Początek projektowanej obwodnicy

Obwodnica Słupska w ciągu drogi krajowej nr 6 przebiegająca po południowej stronie m. Słupsk (węzeł Słupsk Zachód lub węzeł Redzikowo).

 1. Koniec projektowanej obwodnicy

Włączenie w istniejącą DK21 na terenie gminy wiejskiej Słupsk (po północnej stronie m. Słupsk).

 1. Podstawowe parametry techniczne projektowanej obwodnicy

Klasa techniczna: GP

Prędkość projektowa: 100 km/h

Prędkość miarodajna: 110 km/h

Przekrój poprzeczny: zostanie przyjęty na podstawie wyników analiz i prognoz ruchu

Dostępność ograniczona do węzłów/skrzyżowań   

Obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

 1. Planowany zakres robót

W ramach przedmiotowego zadania planuje się następujące roboty budowlane:

 • budowa jezdni głównej klasy GP,
 • budowa lub rozbudowa/przebudowa węzłów, skrzyżowań drogowych,
 • budowa dodatkowych jezdni przeznaczonych do obsługi terenu przyległego
 • przebudowa dróg innych kategorii, 
 • budowa obiektów mostowych/obiektów inżynierskich,
 • budowa systemu odwodnienia dróg,
 • budowa obiektów i urządzeń wynikających z wymogów ochrony środowiska (m.in. ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, ogrodzeń, zieleni izolacyjnej, itp.),
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, rowerowego i pieszego,
 • budowa ciągów dla ruchu pieszego i rowerowego,
 • budowa oświetlenia drogowego,
 • przebudowa sieci i urządzeń uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją,
 • budowa kanału technologicznego wzdłuż projektowanej obwodnicy,
 • budowa zatok autobusowych, przejść dla pieszych i chodników z oświetleniem oraz dostosowanie projektowanych i istniejących dróg do potrzeb komunikacji publicznej, 
 • wyposażenie drogi w drogową stację meteorologiczną wraz z przyłączem,
 • likwidacja przejazdów kolejowych w poziomie szyn (po 3 km w każdą stronę od projektowanych wiaduktów, na przecięciu projektowanych dróg z liniami kolejowymi) oraz budowa nowych połączeń komunikacyjnych, przerwanych na skutek likwidacji przejazdów 
 • inne roboty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotowej inwestycji.

 W ramach opracowania przewiduje się analizę trzech wariantów inwestycyjnych potencjalnego przebiegu obwodnicy Słupska i Kobylnicy, a także wariantu „zerowego” (bezinwestycyjnego).

Po konsultacjach społecznych, które odbyły się w czerwcu 2021r. opracowano trzy nowe warianty osi projektowanej obwodnicy (uwzględniające możliwe do wprowadzenia do projektu uzasadnione potrzeby społeczne wyrażone w przesłanych opiniach), o długości od ok. 8,57km do ok. 15,47km.

 • Nowy wariant 1 – długość ok. 8,57km
 • Nowy wariant 2 – długość ok. 10,30km
 • Nowy wariant 3 – długość ok. 15,47km
 1. Planowane skrzyżowania (węzły) z innymi drogami

Warianty 1 i 2 (zachodnie):

 • z drogą powiatową nr 1015G (al. 3 Maja)
 • z drogą powiatową nr 1111G (ul. Akacjowa) – tylko wariant 2

Wariant 3 (wschodni):

 • z drogą powiatową nr 1130G (ul. Chabrowa)
 • z drogą wojewódzką nr 213 (ul. Słupska)